Thomas van Aquino
Een inleiding tot zijn leven en denken

Leo J. Elders
Sommige denkers uit het verleden zijn van blijvende betekenis door de waarde van hun geschriften. Zo zijn de wijsbegeerte en theologie van Thomas van Aquino nog steeds actueel en worden zij als gezaghebbend beschouwd.

Beïnvloed door Aristoteles, “wiens denken op veel gebieden van ons leven doorgaat voor correct denken en wiens leerlingen wij feitelijk allemaal zijn, ook al beseffen we dat niet altijd”,* legt Thomas de grondstructuren van de werkelijkheid bloot en drukt hij de eeuwenoude pogingen om het bestaan van God op het spoor te komen uit in niet te
overtreffen formules.

Deze studie schetst Thomas’ betekenis voor de wijsbegeerte tegen de achtergrond van de 13de eeuw. Zijn voornaamste stellingen en metafysica komen aan de orde, evenals zijn Godsleer, ethiek en verhouding tot Aristoteles. Thomas’ denken blijkt niet Middeleeuws maar van alle tijden! Ook gaat dit boek in op zijn bijdrage aan de theologie en zijn verstaan van de commentaren op de Heilige Schrift. Samen met een analyse van zijn belangrijkste werk, de Summa theologiae, biedt deze studie van Thomaskenner Leo Elders de lezer een boeiende en zeer complete inleiding tot het leven en denken van deze grote meester.

*Cardinal John Henry Newman (1852)


 
 
                         filosofie
240 pag., 15 x 23 cm, € 24,90
ISBN: 9789079578436  Pback


           Inkijkexemplaar
STUDIA RODENSIA 
Vol. VI

onder redactie van
Dr. Lambert Hendriks
Dr. Paul Hamans
Dr. Bernhard Hegge
NBD | Biblion recensie
De middeleeuwse filosoof-theoloog Thomas van Aquino (1224-1274) wordt in deze uitvoerige studie voorgesteld als een betrouwbare en actuele gids op weg naar het menselijk zoeken naar waarheid. Vandaag de dag leiden veel pogingen op het gebied van filosofie en theologie niet tot dat resultaat; ze blijven in hun benadering te beperkt of te eenzijdig, omdat ze te veel waarde toekennen aan eigen ervaringen. Thomas stapt over de eigen beperkte ervaring heen en weet te luisteren naar wat de werkelijkheid objectief te zeggen heeft en naar wat de diepe inhoud van de Openbaring is. Daarin bestaat zijn actualiteit. De toon van de bijdragen van beide auteurs is duidelijk apologetisch. Wie door dit apologetisch kader weet heen te kijken, krijgt een uitvoerig beeld van de gedachten en ideeën die het denken van deze Middeleeuwer kenmerken. De vaak ingewikkelde onderwerpen worden op een bevattelijke wijze gepresenteerd en uiteengezet.

Dr. Piet Leenhouwers